TANPRI BA NOU YON KOUT MEN – W AP FÈ YON DIFERANS

Gloria M. Silverio Foundation 501(C)3 – “A Safe Haven forNewborns”

6955 NW 77th Avenue, Suite #302
Miami, FL 33166

Imèl: safehaven@asafehavenfornewborns.com
Sit Entènèt: www.asafehavenfornewborns.com
Kontak: (305) 882-1304 Pòs 103

Tanpri klike sou youn nan fòm benevòl sa yo pou ranpli:

FÒM POU BENEVÒL KI PA ETIDYAN
FÒM POU BENEVÒL KI EDITYAN (W ap resevwa Lè Sèvis Kominotè)

Nou se yon òganizasyon Benevòl ki gen yon objektif fondamantal pou elimine abandon tibebe nan eta Florida ak edikasyon, prevansyon avèk patisipasyon kominote nan tout eta a. Nou jere yon liy èd ki louvri 24 sou 24 ak moun ki pale plizyè lang k ap pou ede moun (pifò fanm) ki nan detrès oswa gen pwoblèm grav jwenn rekòmandasyon. Misyon nou se sove tibebe ki an danje pou yo abandone epi pwoteje sante ak avni manman ak papa yo.

Sansibilizasyon ak Èd Sosyal Nan Kominote w

Distribisyon materyèl (Afich, feyè, bwochi, kat, mak-paj, elatriye), nan kominote w:

Tout materyèl yo disponib nan lang anglè, panyòl ak kreyòl. – Nou ka ba ou yon lis kote pou w al distribiye materyèl yo. – W ap resevwa yon lèt entwodiksyon, ansanm ak jan pou w prezante tèt ou. Remak: (N ap ba ou yon fòm aktivite) – tanpri pran non/adrès, kalite Biznis ak òganizasyon, sèvis yo ofri, enfòmasyon pou kontakte yo pa imèl, lapòs, faks, ak telefòn. N ap itilize enfòmasyon sa yo pou mete ajou baz done sansibilizasyon Piblik nou an tou.

Fwa Kominotè

Souvan nou patisipe nan fwa lokal k ap sèvi kominote a. Pa egzanp fwa yo fèt : nan pak rekreyasyon, lekòl oswa sant kominotè, elatriye. Kèk nan fwa yo fèt pandan lasemèn, gen detwa ki fèt lannwit ak epi gen kèk ki fèt pandan wikenn. Nou ta renmen patisipe plis nan kalite aktivite sa yo nan tout kominote yo. N ap bay tout materyèl ki nesesè pou patisipe nan aktivite kominotè sa yo.

Asosyasyon Sèvis Kominotè

“Pran yon inisyativ” epi kreye yon asosyasyon sèvis kominotè nan lekòl ou.

Biwo Konferansye

Fè pati Biwo Konferansye nou an pou fè prezantasyon sansibilizasyon piblik nan kominote w.

Administratif

Opòtinite pou Estajyè ki pa touche (Minimòm 3 mwa), Estajyè Benevòl nan: – Pwojè Entènèt– Sitwèb Rezo Sosyal – Aktivite Pou Ranmase Lajan – Aktivite pou vanse ak sansibilizasyon piblik “Safe Haven” nan Gloria M. Silverio Foundation – “A Safe Haven for Newborns” gen ladan: – Aktivite biwo jeneral – Achivaj enfòmasyon: atik/foto/materyèl/aktivite – Rechèch – Voye Lèt – Bilten – Mete Baz Done Ajou

Baz done ak liy èd rekòmandasyon ki louvri 24 sou 24 ak moun ki pale plizyè lang:

Fè rechèch epi kreye tablo Excel ak lis òganizasyon pou rekòmande moun nan tout eta a. Ki genyen: Non/Adrès, sèvis yo ofri, enfòmasyon pou kontakte yo pa imèl, faks, lapòs ak telefòn. Tablo sa yo ap mete ajou Baz done nou itilize nan liy èd la pou ede moun nan bezwen k ap rele nan tout eta a.

Baz Done Sansibilizasyon Piblik Nan Tout Eta a:

Fè rechèch epi kreye yon tablo Excel ak lis òganizasyon nan tout eta a ki genyen: Non/Adrès, sèvis yo ofri, enfòmasyon pou kontakte yo pa imèl, faks, lapòs ak telefòn. Tablo sa yo ap mete ajou baz done nou deja itilize pou Aktivite Sansibilizasyon Piblik ak Kreye Rezo nan tout eta a.

Pwojè Espesyal:

An nou diskite sou posiblite ki genyen yo.

Prepare demann pou sibvansyon:

Nou toujou gen pwojè pou fè demann pou sibvansyon pou prepare pandan tout ane a.

Jefò Pou Ranmase Lajan

Nou itilize tout lajan nou resevwa pou soutni operasyon A Safe Haven for Newborns tankou: liy èd ak rekòmandasyon ki louvri 24 sou 24 ak moun ki pale plizyè lang yo, materyèl, videyo k ap bay edikasyon, siy, pano ak plizyè aktivite kominotè nan tout Florida.

• Resevwa lajan pwomès ak don pou kanpay nan radyo, mach, kous bekàn oswa kous a pye pou ranmase lajan
• Kontakte patwon ou pou wè si li posib pou gen yon pwogram kote konpayi a mete menm kantite lajan nou resevwa a sou li.
• Òganize yon resepsyon pou Ranmase Lajan kote benefis yo ale nan “A Safe Haven for Newborns”
• Resevwa Machandiz yo fè nou kado pou vann sou Sitwèb Ebay Safe Haven nan
• Òganize yon “Lavant Ozanchè Pa Ekri” oswa kreye youn sou Sitwèb Ebay Safe Haven nan
Epi n ap toujou byen kontan tande lide pa w.

 

Translate »